Subsidies sportverenigingen

Heist-op-den-Berg ondersteunt haar erkende sportverenigingen via allerhande subsidies. Om in aanmerking te komen voor die subsidies, moeten de verenigingen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, die verwerkt zitten in de reglementen.

Erkenning van Heistse sportverenigingen
Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een sportvereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen. De voorwaarden vind je in het reglement en de lijst met erkende sporttakken.

 • De aanvraag moet jaarlijks gebeuren voor 31 januari.

Erkenning van Heistse G-sportverenigingen
Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een sportvereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen. De voorwaarden vind je in het reglement en de lijst met erkende sporttakken

 • De aanvraag moet jaarlijks gebeuren voor 31 januari.

Basissubsidie
Deze subsidie biedt een laagdrempelige basisondersteuning voor elk erkende Heistse sportvereniging. De basissubsidie wordt jaarlijks toegekend aan elke Heistse sportvereniging waaraan het college van burgemeester en schepenen erkenning verleend heeft op basis van het erkenningsreglement én de aanvraag tot erkenning van de vereniging. De voorwaarden vind je in het reglement

 • Deze aanvraag is mee opgenomen in de aanvraag erkenning  

Werkings- en impulssubsidie
Met dit werkingssubsidiereglement wil het lokale bestuur ondersteuning bieden aan sportverenigingen die hun werking willen optimaliseren. Belangrijke pijlers hierin zijn ondersteuning van gekwalificeerde trainers/lesgevers, ondersteuning van de vergoeding van trainers/lesgevers, ondersteuning van initiaties en opendeurdagen georganiseerd door de club en ondersteuning van aanpassingen aan het jeugdsportactieplan.

Impulssubsidies worden enkel uitgekeerd aan verenigingen met een jeugdwerking. Dit reglement werkt een verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen in de hand.

 • Indienen aanvraag: niet nodig,

Voor deze subsidie baseren we ons op de ingediende aanvragen voor de werkingssubsidie.

Werkingssubsidie G-sport 
Met dit reglement wil het lokale bestuur ondersteuning aanbieden aan de G-afdelingen van sportverenigingen en G-sportverenigingen met het doel hun werking te optimaliseren. Belangrijke pijlers hierin zijn ondersteuning van gekwalificeerde trainers/lesgevers, ondersteuning van de vergoeding trainers/lesgevers, ondersteuning van initiaties en opendeurdagen georganiseerd door de club en ondersteuning van aanpassingen aan het sportactieplan.

Sporten in kwaliteitsvolleomstandigheden
Het reglement 'sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden' is algemeen gericht op de verbetering van de kwaliteit van omstandigheden waarin men aan sport doet. Dit reglement bestaat uit vijf delen.

Infrastructuurwerken
Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij investeringen voor de uitvoering van verbeterings- of uitbreidingswerken aan een gebouw, vaste sporttechnische uitrustingen die ‘vast’ deel uitmaken van een gebouw of sportterreinen. Er wordt gestreefd naar geplande en doordachte investeringen. De procedure verloopt in twee fasen waarbij eerst een aanvraag ingediend wordt, die  goedgekeurd moet worden. Zo weet je als club voor de aanvang van de werken of je van de subsidies gebruik kan maken. Nadien moet er een verslag ingediend worden op basis waarvan de subsidies bepaald worden.

 • Indienen aanvraag: uiterlijk 31 maart
 • Goedkeuring volgt in de loop van mei/juni van datzelfde kalenderjaar
 • Indienen verslag: 1 oktober van het volgende kalenderjaar

Onderhoud niet-gemeentelijke openluchtsportterreinen
Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij de uitvoering van structurele onderhoudswerken aan openluchtsportvelden.

Gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur (huursubsidie)
Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund die genoodzaakt zijn om uit te wijken naar niet-gemeentelijke sportinfrastructuur voor hun sportieve werking.

Aankoop duurzaam veilig en kwaliteitsvol sport- en onderhoudsmateriaal
Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij de investering in duurzaam, veilig en kwaliteitsvol sport-/onderhoudsmateriaal. Er wordt gestreefd naar geplande en doordachte investeringen.

 • Indienen aanvraag: uiterlijk 31 maart
 • Goedkeuring volgt in de loop van mei/juni van datzelfde kalenderjaar
 • Indienen verslag: 1 oktober van het volgende kalenderjaar

Ontlening nadarhekken
Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij het ontlenen van nadarhekken bij team Uitleen in functie van de veiligheid op sportmanifestaties, opgelegd door politie of sportbond.

Onderlinge samenwerking Heistse sportverenigingen
Met dit reglement worden sportverenigingen gestimuleerd om een structurele samenwerking met een of meerdere sportverenigingen aan te gaan waarbij de samenwerking een kwalitatieve of kwantitatieve meerwaarde biedt aan de basiswerking van de betrokken verenigingen.

Vormings- en impulssubsidie
Met dit vormingssubsidiereglement worden sportverenigingen gestimuleerd voor de organisatie van vorming en opleiding. Er wordt namelijk voor de deelname aan opleidingen of vormingen in de sport een toelage toegekend.

Impulssubsidies worden enkel uitgekeerd aan verenigingen met een jeugdwerking. Dit reglement werkt een verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen in de hand.

 • Indienen aanvraag: niet nodig,

Voor deze subsidie baseren we ons op de ingediende aanvragen voor de vormingssubsidie.

Jeugdsportactieplan
Met dit reglement worden sportverenigingen gestimuleerd een jeugdsportactieplan uit te werken waarbij zij hun sportieve visie en doelstellingen op het vlak van jeugdsport vastleggen.

Erkenning Heistse scholen
Heistse scholen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen, ter ondersteuning van hun naschools sportaanbod. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een school erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen. De voorwaarden vind je in het reglement.

 • De aanvraag moet jaarlijks gebeuren voor 31 maart.

Naschools sportaanbod
Met dit reglement wil het lokale bestuur een ondersteuningsvorm aanbieden aan de secundaire scholen met het doel hun naschoolse sportaanbod te ondersteunen en te optimaliseren. Belangrijke pijlers hierin zijn het aantal deelnames, de aard van activiteiten en promotie van SNS-pas.

Tijdelijke en afbouwende subsidie ondersteuning watersportverenigingen
Met dit reglement wil het lokale bestuur ondersteuning bieden aan de watersportverenigingen die een recente, structurele werking hadden in de zwembaden van Heist en Itegem en die de overstap naar het nieuwe zwembad De Lo maakten. De ondersteuning vanuit dit reglement is afbouwend in tijd gespreid over 4 jaar die eindigt in 2023. De ondersteuning is erop gericht om de financiële impact van de overgang naar het nieuwe zwembad voor de watersportverenigingen te ondersteunen zodat zij stapsgewijs hun werking kunnen aanpassen aan de nieuwe financiële voorwaarden.

 • Indienen aanvraag uiterlijk 1 november 

Contactinformatie