Subsidies sport

Heist-op-den-Berg ondersteunt haar erkende sportverenigingen via allerhande subsidies. Om in aanmerking te komen voor die subsidies, moeten de verenigingen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, die verwerkt zitten in de reglementen.

Hervorming subsidies 2023

In 2023 ondergingen onze subsidiereglementen een grondige hervorming.
Ontdek er alles over in onderstaande toelichtingsvideo.

Erkenning van Heistse sportverenigingen

Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een sportvereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen.

Erkenning van Heistse G-sportverenigingen

Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een sportvereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen. 

Basissubsidie

Deze subsidie biedt een laagdrempelige basisondersteuning voor elk erkende Heistse sportvereniging. De basissubsidie wordt jaarlijks toegekend aan elke Heistse sportvereniging waaraan het college van burgemeester en schepenen erkenning verleend heeft op basis van het erkenningsreglement én de aanvraag tot erkenning van de vereniging. 

Forfaitaire subsidie

Met dit reglement forfaitaire subsidie wil het lokale bestuur de verenigingen ondersteunen in de ontplooiing van hun basiswerking.

Erkende verenigingen kunnen aanspraak maken op een forfaitaire subsidie, mits ze voldoen aan bijkomende voorwaarden.

Deze forfaitaire subsidie is opgedeeld in verschillende categorieën. Aan elke categorie zijn specifieke voorwaarden en een subsidiebedrag gekoppeld.
Afhankelijk van de werking valt een vereniging binnen een bepaalde categorie.

Projectsubsidie

Met dit reglement projectsubsidie wil het bestuur de verenigingen ook stimuleren om hun werking te versterken rond bepaalde thema’s.

Alle erkende sportverenigingen kunnen aanvullend projectsubsidies aanvragen.

Jaarlijks worden er 3 thema’s geselecteerd. Hierbij wordt er gestreefd naar gemeenschappelijke uitdagingen over de beleidsdomeinen heen.
De projectsubsidies wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene budget in het gemeentelijk meerjarenplan na de uitbetaling van de forfaitaire subsidies.

  • Indienen aanvraag projectsubsidie: uiterlijk 1 oktober

Sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden

Het reglement 'sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden' is algemeen gericht op de verbetering van de kwaliteit van omstandigheden waarin men aan sport doet. Dit reglement bestaat uit vijf delen.

Infrastructuurwerken

Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij investeringen voor de uitvoering van verbeterings- of uitbreidingswerken aan een gebouw, vaste sporttechnische uitrustingen die ‘vast’ deel uitmaken van een gebouw of sportterreinen. Er wordt gestreefd naar geplande en doordachte investeringen. De procedure verloopt in twee fasen waarbij eerst een aanvraag ingediend wordt, die  goedgekeurd moet worden. Zo weet je als club voor de aanvang van de werken of je van de subsidies gebruik kan maken. Nadien moet er een verslag ingediend worden op basis waarvan de subsidies bepaald worden.

Onderhoud niet-gemeentelijke openluchtsportterreinen

Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij de uitvoering van structurele onderhoudswerken aan openluchtsportvelden.

Gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur (huursubsidie)

Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund die genoodzaakt zijn om uit te wijken naar niet-gemeentelijke sportinfrastructuur voor hun sportieve werking.

Aankoop duurzaam veilig en kwaliteitsvol sport- en onderhoudsmateriaal

Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij de investering in duurzaam, veilig en kwaliteitsvol sport-/onderhoudsmateriaal. Er wordt gestreefd naar geplande en doordachte investeringen.

Ontlening nadarhekken

Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij het ontlenen van nadarhekken bij team Uitleen in functie van de veiligheid op sportmanifestaties, opgelegd door politie of sportbond.

Subsidie Infrastructuurfonds

Renteloze lening

Erkenning Heistse scholen

Heistse scholen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen, ter ondersteuning van hun naschools sportaanbod. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een school erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen. De voorwaarden vind je in het reglement.

Naschools sportaanbod

Met dit reglement wil het lokale bestuur een ondersteuningsvorm aanbieden aan de secundaire scholen met het doel hun naschoolse sportaanbod te ondersteunen en te optimaliseren. Belangrijke pijlers hierin zijn het aantal deelnames, de aard van activiteiten en promotie van SNS-pas.

 

Tijdelijke en afbouwende subsidie ondersteuning watersportverenigingen

Met dit reglement wil het lokale bestuur ondersteuning bieden aan de watersportverenigingen die een recente, structurele werking hadden in de zwembaden van Heist en Itegem en die de overstap naar het nieuwe zwembad De Lo maakten. De ondersteuning vanuit dit reglement is afbouwend in tijd gespreid over 4 jaar die eindigt in 2023. De ondersteuning is erop gericht om de financiële impact van de overgang naar het nieuwe zwembad voor de watersportverenigingen te ondersteunen zodat zij stapsgewijs hun werking kunnen aanpassen aan de nieuwe financiële voorwaarden.