Subsidies sport

Heist-op-den-Berg ondersteunt haar erkende sportverenigingen via allerhande subsidies. Om in aanmerking te komen voor die subsidies, moeten de verenigingen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, die verwerkt zitten in de reglementen.

tijdlijn subsidies sportverenigingen

Erkenning van Heistse sportverenigingen

Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een sportvereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen.

Erkenning van Heistse G-sportverenigingen

Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een sportvereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen. 

Basissubsidie

Deze subsidie biedt een laagdrempelige basisondersteuning voor elk erkende Heistse sportvereniging. De basissubsidie wordt jaarlijks toegekend aan elke Heistse sportvereniging waaraan het college van burgemeester en schepenen erkenning verleend heeft op basis van het erkenningsreglement én de aanvraag tot erkenning van de vereniging. 

Werkings- en impulssubsidie

Met dit werkingssubsidiereglement wil het lokale bestuur ondersteuning bieden aan sportverenigingen die hun werking willen optimaliseren. Belangrijke pijlers hierin zijn ondersteuning van gekwalificeerde trainers/lesgevers, ondersteuning van de vergoeding van trainers/lesgevers, ondersteuning van initiaties en opendeurdagen georganiseerd door de club en ondersteuning van aanpassingen aan het jeugdsportactieplan.

Impulssubsidies worden enkel uitgekeerd aan verenigingen met een jeugdwerking. Dit reglement werkt een verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen in de hand.

  • Indienen aanvraag: niet nodig

Voor deze subsidie baseren we ons op de ingediende aanvragen voor de werkingssubsidie.

Werkingssubsidie G-sport

Met dit reglement wil het lokale bestuur ondersteuning aanbieden aan de G-afdelingen van sportverenigingen en G-sportverenigingen met het doel hun werking te optimaliseren. Belangrijke pijlers hierin zijn ondersteuning van gekwalificeerde trainers/lesgevers, ondersteuning van de vergoeding trainers/lesgevers, ondersteuning van initiaties en opendeurdagen georganiseerd door de club en ondersteuning van aanpassingen aan het sportactieplan.

Sporten in kwaliteitsvolleomstandigheden

Het reglement 'sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden' is algemeen gericht op de verbetering van de kwaliteit van omstandigheden waarin men aan sport doet. Dit reglement bestaat uit vijf delen.

Infrastructuurwerken

Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij investeringen voor de uitvoering van verbeterings- of uitbreidingswerken aan een gebouw, vaste sporttechnische uitrustingen die ‘vast’ deel uitmaken van een gebouw of sportterreinen. Er wordt gestreefd naar geplande en doordachte investeringen. De procedure verloopt in twee fasen waarbij eerst een aanvraag ingediend wordt, die  goedgekeurd moet worden. Zo weet je als club voor de aanvang van de werken of je van de subsidies gebruik kan maken. Nadien moet er een verslag ingediend worden op basis waarvan de subsidies bepaald worden.

Onderhoud niet-gemeentelijke openluchtsportterreinen

Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij de uitvoering van structurele onderhoudswerken aan openluchtsportvelden.

Gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur (huursubsidie)

Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund die genoodzaakt zijn om uit te wijken naar niet-gemeentelijke sportinfrastructuur voor hun sportieve werking.

Aankoop duurzaam veilig en kwaliteitsvol sport- en onderhoudsmateriaal

Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij de investering in duurzaam, veilig en kwaliteitsvol sport-/onderhoudsmateriaal. Er wordt gestreefd naar geplande en doordachte investeringen.

Subsidie Infrastructuurfonds

  • Met dit reglement worden verenigingen ondersteund bij de investering in grote infrastructuurwerken.
  • Indienen aanvraag Infrastructuurfonds: uiterlijk 30 juni

Renteloze lening

  • Het lokale bestuur biedt de mogelijkheid van een renteloze infrastructuurlening aan erkende verenigingen met nieuwbouw- of renovatieplannen of met plannen tot aankoop van een gebouw of grond.
  • Indienen aanvraag renteloze lening: uiterlijk 30 juni

Ontlening nadarhekken

Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij het ontlenen van nadarhekken bij team Uitleen in functie van de veiligheid op sportmanifestaties, opgelegd door politie of sportbond.

Vormings- en impulssubsidie

Met dit vormingssubsidiereglement worden sportverenigingen gestimuleerd voor de organisatie van vorming en opleiding. Er wordt namelijk voor de deelname aan opleidingen of vormingen in de sport een toelage toegekend.

Impulssubsidies worden enkel uitgekeerd aan verenigingen met een jeugdwerking. Het reglement impulssubsidie werkt een verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen in de hand.

  • Indienen aanvraag: niet nodig

Voor deze subsidie baseren we ons op de ingediende aanvragen voor de vormingssubsidie.

Erkenning Heistse scholen

Heistse scholen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen, ter ondersteuning van hun naschools sportaanbod. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een school erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen. De voorwaarden vind je in het reglement.

Naschools sportaanbod

Met dit reglement wil het lokale bestuur een ondersteuningsvorm aanbieden aan de secundaire scholen met het doel hun naschoolse sportaanbod te ondersteunen en te optimaliseren. Belangrijke pijlers hierin zijn het aantal deelnames, de aard van activiteiten en promotie van SNS-pas.

Tijdelijke en afbouwende subsidie ondersteuning watersportverenigingen

Met dit reglement wil het lokale bestuur ondersteuning bieden aan de watersportverenigingen die een recente, structurele werking hadden in de zwembaden van Heist en Itegem en die de overstap naar het nieuwe zwembad De Lo maakten. De ondersteuning vanuit dit reglement is afbouwend in tijd gespreid over 4 jaar die eindigt in 2023. De ondersteuning is erop gericht om de financiële impact van de overgang naar het nieuwe zwembad voor de watersportverenigingen te ondersteunen zodat zij stapsgewijs hun werking kunnen aanpassen aan de nieuwe financiële voorwaarden.