Subsidies Sport

Heist-op-den-Berg ondersteunt haar erkende sportverenigingen via allerhande subsidies. Om in aanmerking te komen voor die subsidies, moeten de verenigingen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, die verwerkt zitten in de reglementen.

Hervorming subsidies 2023

In 2023 ondergingen onze subsidiereglementen een grondige hervorming. Ontdek er alles over in onderstaand filmpje.

Erkenning van Heistse sportverenigingen

Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een sportvereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen.

Erkenning van Heistse G-sportverenigingen

G-sportverenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een G-sportvereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen. 

Basissubsidie

Deze subsidie biedt een laagdrempelige basisondersteuning voor elk erkende Heistse sportvereniging. De basissubsidie wordt jaarlijks toegekend aan elke Heistse sportvereniging waaraan het college van burgemeester en schepenen erkenning verleend heeft op basis van het erkenningsreglement én de aanvraag tot erkenning van de vereniging. 

Forfaitaire subsidie

  • Met het reglement forfaitaire subsidie wil het lokale bestuur de erkende verenigingen ondersteunen in de ontplooiing van hun basiswerking. Deze forfaitaire subsidie is opgedeeld in verschillende categorieën. Aan elke categorie zijn specifieke voorwaarden en een subsidiebedrag gekoppeld. Afhankelijk van de werking valt een vereniging binnen een bepaalde categorie. 
  • Deze aanvraag is mee opgenomen in de aanvraag erkenning

Projectsubsidie

  • Met het reglement projectsubsidie wil het lokale bestuur de erkende verenigingen stimuleren om hun werking te versterken rond bepaalde thema’s. Jaarlijks worden er 3 thema’s geselecteerd. Hierbij wordt er gestreefd naar gemeenschappelijke uitdagingen over de beleidsdomeinen heen. De projectsubsidies wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene budget in het gemeentelijk meerjarenplan na de uitbetaling van de forfaitaire subsidies. Bijkomende informatie kan je vinden in onze inspiratiegids.
  • Indienen aanvraag projectsubsidie: uiterlijk 1 oktober

Sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden

Het reglement 'sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden' is algemeen gericht op de verbetering van de kwaliteit van omstandigheden waarin men aan sport doet. Dit reglement bestaat uit vijf delen.

Infrastructuurwerken

  • Met dit reglement worden sportverenigingen ondersteund bij investeringen voor de uitvoering van verbeterings- of uitbreidingswerken aan een gebouw, vaste sporttechnische uitrustingen die ‘vast’ deel uitmaken van een gebouw of sportterreinen. Er wordt gestreefd naar geplande en doordachte investeringen. De procedure verloopt in twee fasen waarbij eerst een aanvraag ingediend wordt, die  goedgekeurd moet worden. Zo weet je als club voor de aanvang van de werken of je van de subsidies gebruik kan maken. Nadien moet er een verslag ingediend worden op basis waarvan de subsidies bepaald worden.
  • Indienen aanvraag infrastructuurwerken: uiterlijk 1 oktober

Onderhoud niet-gemeentelijke openluchtsportterreinen

Gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur (huursubsidie)

Aankoop duurzaam veilig en kwaliteitsvol sport- en onderhoudsmateriaal

Ontlening nadarhekken

Subsidie infrastructuurfonds

Renteloze lening

Het lokale bestuur biedt de mogelijkheid van een renteloze lening aan erkende verenigingen met nieuwbouw- of renovatieplannen of met plannen tot aankoop van een gebouw of grond.

Erkenning Heistse scholen

Heistse scholen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen, ter ondersteuning van hun naschools sportaanbod. Om subsidies te kunnen aanvragen, moet een school erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen.

Naschools sportaanbod

  • Met dit reglement wil het lokale bestuur een ondersteuningsvorm aanbieden aan de secundaire scholen met het doel hun naschoolse sportaanbod te ondersteunen en te optimaliseren. Belangrijke pijlers hierin zijn het aantal deelnames, de aard van activiteiten en promotie van SNS-pas.
  • Indienen aanvraag naschools sportaanbod: uiterlijk 15 juli

Subsidiereglement jubilerende verenigingen

  • Met dit reglement wil het lokale bestuur ondersteuning bieden aan jubilerende verenigingen via een financiële toelage in een jubileumjaar 
  • Aanvraag (samen met de bewijsstukken waaronder de recentste ledenlijst) per e-mail indien via: secretariaat@heist-op-den-berg.be uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het jubileum.

Huishoudelijk reglement