Tweede verblijven

Wat

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Heist-op-den-Berg of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend.

Het kan gaan om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, ook de met chalets gelijkgestelde caravans.

Aangifte

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 31 januari van het belastingjaar bij het lokale bestuur aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten.

Als de aangifte ontbreekt, onvolledig, onjuist of onnauwkeurig is, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Bezwaar

Ga je niet akkoord, dan kan je bezwaar indienen. De voorwaarden van beroep zijn opgenomen in het belastingreglement op tweede verblijven.

Bedrag

De belasting bedraagt 990 euro per tweede verblijf.

Regelgeving

Raadpleeg voor alle details het geldende belastingreglement tweede verblijven en bijhorende invuldocumenten.