Tweede verblijven

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Heist-op-den-Berg of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend (zie artikel 2 van het belastingreglement op tweede verblijven).

Het kan gaan om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.

Procedure

Aangifte

De belastingsplichtigen moeten uiterlijk op 31 januari van het belastingjaar bij het gemeentebestuur aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten.

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Bezwaar

Ga je niet akkoord, dan kan er bezwaar ingediend worden. De voorwaarden van beroep zijn opgenomen in het belastingreglement op tweede verblijven.

Bedrag

De heffing is vastgesteld op 990 euro per tweede verblijf.

Regelgeving

Raadpleeg voor alle details het geldende belastingreglement tweede verblijven en bijhorende invuldocumenten.