Een integrale benadering van veiligheid

Integrale veiligheid is een containerbegrip voor:

- Een lokaal veiligheidsbeleid, met focus op de rol van de gemeente in de bestrijding van criminaliteit en vooral de objectieve en subjectieve onveiligheid

- Een lokaal leefbaarheidsbeleid: een vooral bestuurlijke aanpak van leefbaarheids- en samenlevingsproblemen

- Het samen zitten met partners om ad hoc integraal en geïntegreerd samen te werken aan een bepaald probleem

- het kerntakendebat van politie

Het begrip integraal betekent dat er moet worden samenwerkt met verschillende partners op de verschillende dimensies op een geïntegreerde manier. Het houdt in dat er een ketenbeleid moet gevoerd worden: geïntegreerd samenwerken, met respect voor elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Integrale veiligheid draait essentieel rond samenwerken met verschillende partners om te komen tot structurele oplossingen voor bepaalde leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Meestal staan die problemen centraal die door burgers als het meest storend worden ervaren en die hun veiligheidsbeleving en welbehagen in de gemeente aantasten: slecht onderhouden trottoirs, snel en druk verkeer, samenlevingsconflicten, overlast van mensen die zich niet aan bepaalde normen houden, druggebruik, hondenpoep, vuilnis op straat, gebrek aan sociale cohesie en sociale controle... Allemaal elementen uit de sociale en fysieke omgeving die net als bepaalde criminaliteitsvormen wrevel veroorzaken en een onveiligheidsgevoel opwekken.

Als antwoord hierop biedt de gemeente een structureel beleid waarbij de krachten van politici, medewerkers, interne en externe partners en burgers worden gebundeld om alle aspecten van sociale, fysieke en politionele veiligheid en leefbaarheid samen te bekijken. De gemeente en meer bepaald de burgemeester, krijgt de regierol toegewezen.