Verblijfskosten woonzorgcentrum

De verblijfskosten in een rusthuis kunnen hoog oplopen. Wanneer de eigen financiële middelen ontoereikend zijn, kunnen bejaarden die niet langer thuis kunnen wonen of die reeds in een rusthuis verblijven, tussenkomst in de kosten vragen aan team Sociale Dienstverlening. Na een financieel en sociaal onderzoek kan het team beslissen om bij te dragen in deze kosten.

Deze financiële hulpverlening kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd van de onderhoudsplichtige kinderen. De onderhoudsplicht van kinderen t.a.v. hun ouders die verblijven in een rusthuis is een onderdeel van de familiale solidariteit en vindt haar basis in het burgerlijk wetboek.

Deze onderhoudsbijdrage wordt mede bepaald door het werkelijk tekort op de verblijfsfactuur en de eigen inkomsten van het onderhoudsplichtige kind. Indien er meerdere kinderen zijn, zal het bedrag van terugvordering onder hen verdeeld worden. Dit noemt men het kindsdeel.

Onderhoudsplichtigen kunnen 'billijkheidsredenen' inroepen om op basis van bepaalde feiten en omstandigheden vrijgesteld te worden van deze bijdragen. Als billijkheidsredenen kunnen o.a. de gezondheidstoestand van de onderhoudsplichtige, de slechte relatie of een jarenlange verbreking van contact met de ouders, …aangehaald worden. Team Sociale Dienstverlening is niet verplicht rekening te houden met dergelijke billijkheidsredenen.

Wanneer de bejaarde eigendom bezit, heeft team Sociale Dienstverlening recht om hierop een hypotheek te nemen. Zo kan deze eigendom niet verkocht worden zonder dat het team de gemaakte kosten hierop kan vorderen.

Het bedrag van terugvordering is beperkt tot hetgeen team Sociale Dienstverlening werkelijk betaalde.

Neem gerust contact op om een afspraak in te plannen.