Vergund geachte toestand

Wat?

Als je een gebouw of constructie wil (ver)kopen, is het van belang de vergunningstoestand ervan te kennen. Voor oude gebouwen en constructies is het vaak moeilijk om deze te achterhalen.

Daarom werd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening het vermoeden van vergunning in leven geroepen. Dat maakt het mogelijk om constructies als 'vergund geacht' op te nemen in het vergunningenregister. Daardoor krijg je als (toekomstige) eigenaar rechtszekerheid over de vergunningstoestand van de constructie.

Twee soorten vermoedens van vergunning

 • Het onweerlegbaar vermoeden van vergunning: constructies waarvan kan worden aangetoond dat ze werden opgericht vóór 22 april 1962 genieten het onweerlegbaar vermoeden van vergunning.
 • Het weerlegbaar vermoeden van vergunning: constructies waarvan kan worden aangetoond dat ze werden opgericht in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan genieten het weerlegbaar vermoeden van vergunning. Het vermoeden kan dus door de overheid weerlegd worden, maar het enige geldige tegenbewijs is een proces-verbaal of een niet-anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een termijn van 5 jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie.

Voor gebouwen en constructies gelegen in Heist-op-den-Berg, Hallaar, Itegem, Boosichot en Schriek is het gewestplan Mechelen van toepassing. Dat werd goedgekeurd op 5 augustus 1976.

Voor gebouwen en constructies gelegen in Wiekevorst is het gewestplan Herentals-Mol van toepassing. Dat werd goedgekeurd op 28 juli 1978

Hoe?

De bewijslast van vermoeden van vergunning ligt bij de persoon die zich hierop wenst te beroepen. Bij het verzoek tot opname ‘als vergund geacht’ moeten dan ook voldoende bewijsstukken gevoegd worden waaruit de oprichtingsdatum van de constructie valt op te maken: kadastraal uittreksels, gedateerde luchtfoto’s van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), foto’s, postkaarten, bewijzen kadastraal inkomen, facturen van aannemers of van aankoop goederen die refereren naar de oprichting, rekeningen van nutsvoorzieningen, notariële aktes, gedateerde opmetingsplannen, …

De aanvrager moet ondubbelzinnig kunnen aantonen dat de huidige constructie identiek is aan de constructie zoals gekend voor de inwerkingtreding van de wetgeving op de stedenbouw of desgevallend voor de inwerkingtreding van het geldende gewestplan.

Procedure

 1. Vul het aanvraagformulier (zie onder) in 
 2. Zoals op het formulier vermeld staat zijn buiten de bewijsstukken ook nog volgende dossierstukken noodzakelijk:
  • minstens 3 kleurenfoto’s van de huidige toestand van de constructie(s)
  •  grondplan van de constructie(s) met aanduiding van de maten en afstand tot de perceelsgrenzen
  • gevelaanzichten van de constructie(s) met aanduiding van de hoogte en dakvorm
 3. bezorg het dossier door dit:
  •  aangetekend te verzenden naar: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. Loket Bouw en Milieu, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg 
  • af te geven, tegen ontvangstbewijs, bij Loket Bouw en Milieu, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg, na telefonische afspraak.
  • te mailen naar leefomgeving@heist-op-den-berg.be. Je ontvangt een ontvangstbewijs via mail.
 4. Team leefomgeving zal je aanvraag onderzoeken. Enerzijds gebeurt dit op basis van de bewijsstukken die je zelf hebt aangeleverd. Anderzijds is er een actieve onderzoekplicht en zullen bewijsstukken waarover het lokale bestuur zelf beschikt ook worden meegenomen in de beoordeling van je aanvraag. De beslissing van het college en burgemeester wordt per post (aangetekende zending) overgemaakt.
 5. Er wordt een eenmalige dossierkost aangerekend gebaseerd op het retributiereglement. De factuur wordt samen met de beslissing per post verstuurd.

Documenten