Kapmachtiging

1. Stedenbouwkundige vergunning
Voor het vellen van individuele bomen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.
Een stedenbouwkundige vergunning is noodzakelijk voor het vellen van bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimaal één meter hebben. Binnen een straal van 15 meter rondom een vergunde woning of bedrijfsgebouw is het kappen van bomen vrijgesteld van vergunning.

Indien je een perceel bos volledig wil kappen om aan deze oppervlakte een andere bestemming te geven (bvb. bouwen van een woning op een bebost bouwperceel), dan is een stedenbouwkundige vergunning voor het ontbossen vereist. De gekapte oppervlakte dient gecompenseerd te worden door bvb. de uitvoering van een heraanplanting op een ander perceel of door het betalen van een financiële bijdrage.

2. Natuurvergunning
Voor het rooien van houtkanten, knotbomen en bomenrijen in landbouw- en natuurgebieden is een natuurvergunning vereist, ongeacht de stamomtrek van de aanwezige beplanting.

3. Kapmachtiging voor bos
De bescherming van bossen is geregeld in het Bosdecreet. Elke burger of openbaar bestuur, die kapwerken wil uitvoeren in een bos, dient te beschikken over een kapmachtiging in het kader van het Bosdecreet. Een kapmachtiging wordt verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. In een kapmachtiging wordt steeds een heraanplanting opgelegd.

Onder een bos vallen volgende beplantingen:
- oppervlakten met bomen met of zonder struiken
- beplantingen op grote plantafstand van minimaal 3 rijen
- gemengde beplantingen breder dan 10 meter, inclusief kapvlakten, open ruimten, boswegen en recreatieve zones behorende tot het bosbedrijf
- populierenbestanden

Meer info over het bosdecreet vind je terug op de website van Natuur en Bos.