Aan welke voorwaarden moet je als burger van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie voldoen?

 
o Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar;
o Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2012;
o Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012;
o Op 14 oktober 2012 genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
o Ingeschreven zijn op de kiezerslijst ten laatste 31 juli 2012;
o Je moet eveneens een verklaring tekenen waarin je je ertoe verbindt om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.