Verwarmingstoelage

Maak een afspraak

Federale verwarmingstoelage

Wat?

De overheid geeft een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum. Je kan niet voor alle brandstoffen een premie aanvragen, maar wel voor:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Voorwaarden
Je behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 22.475,49 verhoogd met € 4.160,94 per persoon ten laste.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

 • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
 • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut
   

Categorie 2 : personen met een begrensd inkomen

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 22.475,49 verhoogd met €  4.160,94 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 

Categorie 3 : personen met overmatige schuldenlast

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen :

 • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
  en
 • die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Bedrag
Vanaf 1-07-2022 is volgende berekening van toepassing :

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 2000 liter brandstof in aanmerking genomen.

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 720 €.

Procedure

Je aanvraag dien je te richten aan het OCMW, binnen de 60 dagen na de levering. 
Op maandag en woensdag is het mogelijk om op afspraak langs te komen.

Kan je omwille van medische redenen niet langskomen, neem dan contact op zodat we een afspraak voor een huisbezoek kunnen maken.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart van de aanvrager en alle gezinsleden
 • Leveringsfactuur
 • Als je in een appartementsgebouw woont; een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft.
 • Voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar