Verwarmingstoelage

Maak een afspraak

Federale verwarmingstoelage

Wat?

De overheid geeft een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum. Je kan niet voor alle brandstoffen een premie aanvragen, maar wel voor:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Voorwaarden

Je behoort tot één van de volgende categorieën:

Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 23.851,17 euro verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste. Er moet geen inkomensonderzoek gevoerd worden in volgende gevallen:

 • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut
 • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut.

Personen met een begrensd inkomen

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 23.851,17 euro verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Personen met overmatige schuldenlast (dubbele voorwaarde)

 • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten 
  en
 • die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Bedrag

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximaal 1500 liter brandstof in aanmerking genomen. Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 720 euro.

Procedure

Je dient een aanvraag in bij het OCMW, binnen de 60 dagen na de levering.
Je kan enkel op afspraak langskomen. Kan je omwille van medische redenen niet langskomen, neem dan contact op zodat we een afspraak voor een huisbezoek kunnen maken.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart van de aanvrager 
 • Leveringsfactuur
 • Als je in een appartementsgebouw woont met een gezamenlijke mazouttank: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft.
 • Voor personen met een schuldenlast: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar

https://www.verwarmingsfonds.be/