Verwarmingstoelage

De overheid geeft een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum. Je kan niet voor alle brandstoffen een premie aanvragen, maar wel voor:

 • Huisbrandolie
 • Verwarmingspetroleum (type c)
 • Bulkpropaangas

Voorwaarden
Je behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

 • WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees
 • Kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
 • Langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar
 • Gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
 • Gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
 • Leefloongerechtigde
 • Gerechtigde op een financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
 • Gerechtigde op het OMNIO-statuut

en het inkomen van jouw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden is lager of gelijk aan 20.763,88 euro verhoogd met 3.843,96 euro per persoon ten laste.

Categorie 3: personen met een schuldenlast
Je hebt een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en je maatschappelijk werker stelt vast dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Bedrag
Per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof per jaar. Voor kleine hoeveelheden aan de pomp gekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro per jaar.

Aanvragen
Binnen de 60 dagen na de levering.
Op maandag en woensdag is he mogelijk om op afspraak langs te komen. Kan je omwille van medische redenen niet langskomen, neem dan contact op zodat we een afspraak voor een huisbezoek kunnen maken.

Meebrengen

 • Identiteitskaart van de aanvrager en alle gezinsleden
 • Leveringsfactuur
 • Als je in een appartementsgebouw woont; een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft.
 • Voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar

Contactinformatie