Afvalwater en rioleringsaansluiting

Pidpa-Hidrorio is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de uitbreiding van het volledige rioleringsnet in Heist-op-den-Berg. Hidrorio staat in voor de uitvoering van nieuwe huisaansluitingen op het openbare rioleringsnet, het collectief plaatsen van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's), het reinigen van straatkolken en het beheer van de gemeentelijke grachten die deel uitmaken van het afvoerstelsel voor hemelwater.

Om een overbelasting van het rioleringsnet te vermijden, is de aanleg van een gescheiden afwatering bij nieuwbouw of verbouwing verplicht. Het huishoudelijke afvalwater (toilet, wasmachine, lavabo's, ...) moet gescheiden worden van het zuivere regenwater. Ligt er riolering in de straat, dan ben je verplicht hierop aan te sluiten. De aansluiting op riolering of ingebuisde baangrachten wordt door Hidrorio uitgevoerd. Meer informatie over huisaansluitingen en rioleringsbeheer kan je terugvinden op onderstaande websites.

Algemeen Waterverkoopreglement
Op 1 juli 2011 ging het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, dat ervoor zorgt dat alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen voortaan een op elkaar afgestemde dienstverlening bieden. Het Algemeen Waterverkoopreglement brengt meer eenvormigheid door duidelijk omschreven rechten en plichten, zowel voor de watermaatschappijen en de rioolbeheerders, als voor de klant.

Het reglement introduceert eveneens enkele nieuwe elementen zoals onder andere:
- Regeling voor lekken: als uw waterverbruik met 50 % is gestegen en met minstens 100 m³, moet uw watermaatschappij u hiervan op de hoogte brengen. Om de oorzaak van het afwijkend hoge waterverbruik op te sporen, kunt u gratis een eerste verkennend controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking mogelijk.
- Waarborg tegen afsluiting: watermaatschappijen kunnen de levering van leidingwater aan een klant niet zomaar stopzetten. Het Algemeen Waterverkoopreglement legt de procedure vast die een watermaatschappij moet volgen voor een afsluiting. De watermaatschappij moet onder andere herinneringsbrieven sturen en een afbetalingsplan voorstellen.
- Verplichte keuring: bij een nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring verplicht. Een verzoek tot aansluiting, afsluiting of afkoppeling richt u aan uw rioolbeheerder, die hiervoor bevoegd is. De keuring van de binneninstallatie van het drinkwatercircuit werd al eerder opgelegd door de watermaatschappijen, en is nu ook opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement.
- Watermeter per wooneenheid: elke nieuwbouw moet per wooneenheid een watermeter krijgen. Voor bestaande gebouwen geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke watermeter is nog toegestaan, maar bij renovatie moeten aparte watermeters per wooneenheid worden geplaatst.

Meer info vind je terug op de website www.vmm.be en in de brochure 'Algemeen Waterverkoopreglement'.

Zoneringsplan
Sinds 2008 is het zoneringsplan Heist-op-den-Berg goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Dit plan geeft aan op welke wijze het afvalwater in de toekomst gezuiverd zal worden: via een collectief systeem van rioleringen of via een individuele waterzuiveringsinstallatie. In bepaalde straten is de riolering via collectoren rechtstreeks verbonden met een rioolwaterzuiveringstation. In dergelijke straten moet het afvalwater via een septische put in de riolering geloosd worden. Bij geïsoleerde woningen die gelegen zijn in de rode zone volgens het zoneringsplan, is het noodzakelijk dat er een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) geplaatst wordt. Met een dergelijke installatie wordt het afvalwater gezuiverd vooraleer het in een gracht of waterloop terechtkomt. De volledige reglementering is opgenomen in de brochure van Hidrorio ‘Basisvoorwaarden voor het IBA-beheer’.

Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)
De IBA‘s worden sinds 2009 door Pidpa-Hidrorio geplaatst en gefinancierd. De burger, die een nieuwbouw opricht of een grondige verbouwing uitvoert aan een woning in een rode cluster (volgens het zoneringsplan) kan de plaatsing van een IBA aanvragen bij Rioolbeheerder HidroRio.


Meer informatie
- Watermaatschappij Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen
Tel 0800 90 300 - fax 03 260 60 00
Website www.pidpa.be - email klant@pidpa.be
- Rioolbeheerder HidroRio, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen
Tel 0800 90 300
Website www.hidrorio.be - email klant@hidrorio.be
- Voor algemene info kan je terecht bij het
Infoloket Vlaamse Milieumaatschappij, A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem
Tel 053 72 64 45 - fax 053 71 10 78
Website www.vmm.be - email info@vmm.be