Bredestraat en omgeving

Update
Er moet een herstelling gebeuren op de persleiding in de Bredestraat en dit tussen huisnummer 45 en 56. Hierdoor wordt de rijbaan afgesloten tussen de rotonde aan de Schriekstraat en het kruispunt met de Schaliehoevestraat. 

Door deze werken is doorgaand verkeer niet mogelijk vanaf 24 juni tot en met 28 juni. 

Wij doen ons uiterste best om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken.

Vanaf 27 mei zal de aannemer verder werken in de P. Mellaertsstraat vanaf Delhaize richting het centrum van Heist-Goor. De laatste rioleringsbuizen worden aangelegd tegen 14 juni.

Als alles volgens planning verloopt, wordt het kruispunt P. Mellaertsstraat en Mechelaars volledig opgebroken vanaf 10 juni. Het kruispunt wordt vijf weken volledig onderbroken. Na deze vijf weken wordt het kruispunt terug opengesteld voor doorgaand verkeer. De werken zullen gecoördineerd verlopen in samenwerking met de nutsmaatschappijen. Hierdoor kan de hinder tot een minimum beperkt worden. In de werfzone is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De aannemer tracht de handelszaken zoveel als mogelijk bereikbaar te houden.

In eerste instantie blijft de omleiding via de Gommerijnstraat - Mechelaars en Heist-Goorstraat behouden. Enkel wanneer het kruispunt P. Mellaertsstraat en Mechelaars wordt opgebroken, zal de omleiding via de Gommerijnstraat – Grote Braamstraat – Broekmansstraat en N10 verlopen.

Voor de start van de werken werd een infoavond voor bewoners ingericht om bijkomende toelichting te geven over het project. De presentatie die tijdens de infoavond getoond werd, kan je hier bekijken.

Beschrijving van de werken
Het gemeentebestuur, Aquafin en Pidpa voeren rioleringswerken uit in de Bredestraat, Pastoor Mellaertsstraat, Lammeneelstraat en Schaliehoevestraat in Heist-Goor. Het gaat om de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij men het regenwater gaat scheiden van het afvalwater. Proper water hoort immers niet thuis in een afvalwaterstelsel. Op die manier zorgen we voor een beter zuiveringsrendement en werken we ook in Heist-op-den-Berg mee aan de doelstelling om al het oppervlaktewater in Vlaanderen terug proper te krijgen.

Nog een belangrijk gevolg van deze rioleringswerken is dat de straatkolken voortaan aangesloten zullen zijn op het regenwaterstelsel. Wees je er dus van bewust dat alles wat je in de straatkolken giet, rechtstreeks in de beek belandt!
Verschillende nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om een aantal aanpassingen aan hun leidingen te doen (gas, elektriciteit, tv, internet, …). De openbareverlichtingspalen blijven behouden, maar de lampen worden vervangen door energiezuinige led-armaturen.
Na de aanleg van de riolering en de nutsleidingen wordt de wegenis vernieuwd. De betonnen rijweg wordt vervangen door een asfaltverharding over de volledige lengte van het project (19.796 m²). Het dubbelrichtingsfietspad in de Bredestraat wordt verbreed en wordt met een haag afgescheiden van de rijweg. De bestaande grachten blijven behouden of worden een beetje opgeschoven in functie van het fietspad. Om deze werken te kunnen realiseren, moeten de eiken langs de Bredestraat gerooid worden. Er wordt een gedeeltelijke heraanplanting met winterlindes voorzien.
 

Kostprijs
De totale kostprijs van dit project wordt geraamd op 4.978.213,70 euro incl. btw. De kosten worden als volgt verdeeld:

 • Aquafin: 1.600.211,41 euro
 • Pidpa: 568.338,75 euro
 • Gemeente Heist-op-den-Berg: 2.809.663,54 euro.
Gescheiden riolering
Wanneer er een gescheiden riolering in je straat wordt aangelegd, moet je ook op privédomein een scheiding voorzien van vuil water (DWA) en proper water (RWA). De Vlaamse milieureglementering verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die bestemd is voor uitsluitend afvalwater en omgekeerd. Als je het regenwater niet afkoppelt, mag Pidpa je niet aansluiten op het gescheiden rioleringsstelsel. Je afvalwater kan dan niet worden gezuiverd.
Omdat het niet voor iedereen zo eenvoudig is om zelf de klus te klaren, staat een afkoppelingsdeskundige je met raad en daad bij. Deze begeleiding van de afkoppelingsdeskundige is volledig gratis. Al wat je moet doen is een afspraak maken bij Pidpa via 0800 90 300 (optie 5) of riolering@pidpa.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met Petra Cuyvers van Avlop
0496 24 92 36, administratie@avlop.be. Zij is aangesteld als afkoppelingsdeskundige van de werken.
 

Timing en fasering
De werken starten op 16 augustus 2017 en duren vermoedelijk tot het najaar van 2019. Om de hinder te beperken, wordt de uitvoering gespreid over verschillende fases. 

Fase 1 ➜ rotonde Bredestraat – L. Kempenaersstraat: aansluiting riolering met de L. Kempenaersstraat
Fase 2 ➜ rotonde Bredestraat tot kruispunt Schaliehoevestraat
Fase 3 ➜ kruispunt Schaliehoevestraat tot inrit Delhaize
Fase 4 ➜ inrit Delhaize tot kruispunt Mechelaars
Fase 5 ➜ Lammeneelstraat, deel tussen Hollandstraat en Bredestraat
Fase 6 ➜ Schaliehoevestraat, deel tussen kruispunt Bredestraat en Hollandstraat


De planning per fase is afhankelijk van de planning van de aannemer.
Het werken in fases verloopt als volgt: eerst voert de aannemer de rioleringswerken en daarop de werken voor wegverharding uit. De aanleg van voet- en fietspaden volgt telkens aansluitend op de aanleg van wegverharding. Terwijl die aanleg gebeurt, wordt al begonnen met de rioleringswerken en de wegverharding in de volgende fase.
 

Omleiding
Tijdens de werken aan de nutsleidingen in het gedeelte van de Bredestraat tussen de rotonde van de Schriekstraat en de het kruispunt van de Schaliehoevestraat wordt het verkeer als volgt omgeleid:

 • Verkeer komende van Schriek, Putte:
  Verkeer richting Heist-Goor wordt omgeleid via Schriekstraat, Gommerijnstraat, Mechelaars.
 • Verkeer komende van Heist-Goor, richting Schriek:
  Er wordt een enkelrichting ingesteld voor verkeer komende van Heist-Goor richting Schriek.
 
 

Toegankelijkheid woningen en handelaars
Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit houdt in dat de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7 tot 16.30 uur) zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer moeten gerespecteerd worden. De bereikbaarheid van de handelaars is in de mate van het mogelijke verzekerd.

De Lijn
Door de wegenwerken zijn de reguliere autobusverbindingen gewijzigd en kunnen de halte- en opstapplaatsen die gelegen zijn binnen de werkzone niet bediend worden. Aan deze halteplaatsen zal je informatie vinden over de tijdelijke opstapplaatsen die De Lijn voorziet. Voor meer informatie kan je ook terecht op www.delijn.be.

Huisvuilophalingen
De huisvuilophaaldiensten behouden hun route en dagen zoals voorzien in de afvalkalender. Op het moment dat de vuilniswagen niet meer tot bij je woning geraakt, komt de aannemer zelf je afval- of papiercontainer/pmd-zak/glasbak ophalen. Hij brengt die dan naar een ophaalpunt waar de vuilniswagen wel kan geraken. Zet je huisnummer duidelijk op de container en glasbak, zodat de aannemer ze nadien kan terugbezorgen aan de juiste eigenaar.

Voor meer informatie kan je terecht op de afvalinfolijn van IOK, 014 56 27 75.

Verhuis of levering: informeer ons
Je kan helpen de werken vlot te laten verlopen door tijdig te laten weten wanneer je een verhuis plant of een bijzondere levering verwacht. Dan kan de aannemer hiermee rekening houden.

Nuttige info
Bouwheer: Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
Studiebureau: D+A Consult, Borchtstraat 28, 2800 Mechelen
Aannemer: DCA, Lilsedijk 50, 2340 Beerse
Veiligheidscoördinator: Dirk De Groof, Mechelbaan 657, 2580 Putte

Voor specifieke problemen i.v.m. de werken kan je terecht bij

 • Aquafin, 03 450 45 45 of 0800 16 603 (noodnummer)
 • Pidpa, 0800 90 300
 • DCA, 014 62 22 11

Contactinformatie