Wilsverklaring inzake euthanasie

Maak een afspraak

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

Je kan een exemplaar van het LEIFplan gratis verkrijgen bij de apotheker. Hierin staan alle formulieren om een voorafgaandelijke zorgplanning vast te leggen in opgenomen. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Als je dit wilt, kan je de wilsverklaring ook laten registreren bij jouw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.

Voor wilsverklaringen (oorspronkelijke verklaring of herbevestiging) die opgesteld zijn vóór 2 april 2020: De wilsverklaring is 5 jaar geldig.

Voor wilsverklaringen (oorspronkelijke verklaring of herbevestiging) die opgesteld zijn vanaf  2 april 2020: De wilsverklaring heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

De wilsverklaring kan op eender welk ogenblik herzien of ingetrokken worden.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Meebrengen

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring (getekend door aanvrager, getuigen en eventueel vertrouwenspersoon)
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt

Bedrag

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Uitzonderingen

Je kan de wilsverklaring zelf niet meer invullen en ondertekenen?

Kan men zelf het document niet meer ondertekenen, dan mag men dat laten doen door een meerderjarig persoon die men aanduidt en die geen enkel materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt. De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en door de aangeduide vertrouwenspersoon of vertrouwenspersonen. De wilsverklaring vermeldt dat de betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom. Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen.

Contactinformatie